top

2018年中国体育彩票全国象棋业余棋王赛“晋绥印象杯”山西赛区总决赛

2018年中国体育彩票全国象棋业余棋王赛“晋绥印象杯”山西赛区总决赛棋谱专题
临县 张生勤 负 柳林 郭玉庆 交城 程长胜 和 晋城 王永平 交城 程长胜 胜 柳林 高海军
保德 张培生 胜 柳林 贺小明 兴县 任海 负 孝义 姚保红 兴县 任谋略 胜 阳泉 乔忠平
兴县 冯亮 负 朔州 宋志明 兴县 刘志强 负 太原 毋君临 兴县 白维维 负 静乐 李乃军
兴县 贺寨油 胜 大同 王玉林 兴县 贺寨油 胜 文水 胡明广 大同 徐建斌 胜 兴县 张利红
大同 徐建斌 负 方山 任爱有 大同 王玉林 胜 古交 折有全 大同 王雨军 胜 交城 程长胜
大同 王雨军 胜 大同 王玉林 大同 王雨军 胜 河曲 韩智勇 大同 芦正岗 负 方山 任爱有
大同 芦正岗 负 河曲 韩智勇 太原 梁华龙 和 静乐 李怀世 太原 梁华龙 胜 静乐 李乃军
太原 梁辉远 和 太原 毋君临 太原 梁辉远 胜 忻州 牛志峰 太原 梁辉远 胜 河曲 郑喜伟
太原 梁辉远 胜 阳泉 刘建政 太原 毋君临 和 大同 徐建斌 太原 毋君临 胜 兴县 贺寨油
太原 焦志强 胜 大同 王雨军 太原 焦志强 胜 晋城 闫春旺 太原 焦志强 胜 朔州 宋志明
太原 闫慧峰 胜 河曲 赵军 太原 韩强 胜 交城 程长胜 太原 韩强 胜 大同 王雨军
«上一页 1 2 3 下一页 »
top